Lidmaatschap T.C. Qui Vive

Lidmaatschap algemeen:

 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Het Jaarlidmaatschap wordt automatisch voortgezet, mits tijdig (voor 1 december) is opgezegd.
 • Bij aanvang van het Jaarlidmaatschap wordt inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • De betaling van kosten van lidmaatschap verloopt uitsluitend via automatische incassomachtiging.
 • Met de invulling en verzending van het aanmeldingsformulier machtig je T.C. Qui Vive om de kosten van lidmaatschap te incasseren gedurende het lidmaatschap.
 • In geval van Winterlidmaatschap machtig je T.C. Qui Vive éénmalig om de kosten van lidmaatschap te incasseren.
 • Behoudens opzegging voor 1 december, is T.C. Qui Vive gerechtigd de lidmaatschapsbijdrage voor elk jaar (m.u.v. Winterlidmaatschap) van de opgegeven bank- of girorekening te incasseren. Je krijgt hier tijdig bericht over per e-mail. De lidmaatschapsbijdrage voor een Winterlidmaatschap wordt direct na aanvang van het lidmaatschap geïncasseerd.
 • Het lidmaatschap is geldig na betaling van de lidmaatschapsbijdrage.
  Indien het Jaarlidmaatschap start na 1 augustus, dan ontvang je (pro rato) korting op de contributie.
 • Bij inschrijving voor lidmaatschap kunnen studenten (leeftijd 18 t/m 24 jaar) kiezen voor Jaarlid Student, resp. Winterlid Student, indien je de studentstatus daarbij aantoont.
 • Winterlidmaatschap start per 1 oktober en eindigt automatisch op 31 maart.
 • Bij inschrijving voor Winterlidmaatschap en voor leden die lid zijn van UHC Qui Vive (hockey) wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Het Jaarlidmaatschap wordt automatisch voortgezet, tenzij tijdig - voor 1 december - is opgezegd.
 • Het Winterlidmaatschap wordt automatisch beëindigd per 31 maart.
 • Aan het Senior- en Student Jaarlidmaatschap is de verplichting verbonden tot het doen van één of meerdere bardiensten per jaar.

Bij lidmaatschapsoort kan men kiezen uit:

 1. Jaarlid:
  1. Jaarlid-Kid; leeftijd t/m 12 jaar
  2. Jaarlid-Junior; leeftijd 13 t/m 17 jaar
  3. Jaarlid-Senior; leeftijd vanaf 18 jaar.
 2. Jaarlid-Student*; leeftijd 18 t/m 24 jaar
 3. Winterlid:
  1. Winterlid-Kid; leeftijd t/m 12 jaar.
  2. Winterlid-Junior; leeftijd 13 t/m 17 jaar
  3. Winterlid-Senior; leeftijd vanaf 18 jaar.
 4. Winterlid-Student*; leeftijd 18 t/m 24 jaar.
 5. Donateur;

Het Jaarlid, resp. Winterlid wordt ingedeeld op basis van leeftijd op peildatum 31 december van het actuele verenigingsjaar, hierbij hanteren we de volgende indeling:

Aanmelden jaarlidmaatschap via: Aanmeldformulier.

Aanmelden winterlidmaatschap onder voorwaarde via:
verkort aanmelden winterlidmaatschap

Het verkort aanmeldformulier winterlidmaatschap is uitsluitend bestemd voor personen die eerder Winterlid zijn geweest (in het voorafgaand jaar) en waarvan de n.a.w. - en bank gegevens sinds de laatste aanmelding ongewijzigd zijn.

Beëindiging lidmaatschap via: Opzegformuliere-mail of brief.
Winterlidmaatschap eindigt automatisch.

Wat gebeurt er na ontvangst van je lidmaatschapsaanmelding:
Je gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie.
Hierbij registreren we een incassomachtiging; met behulp van deze machtiging incasseren we de lidmaatschapsbijdrage.
De incasso wordt voorafgegaan door een bericht per e-mail waarin we de incasso aankondigen.
De vereninging is statutair verplicht om een beperkt aantal ledengegevens door te geven aan de KNLTB. De registratie bij de landelijke bond levert tevens de ledenpas op indien daartoe alle gegevens zijn verstrekt, waaronder een foto. De verwerking door de bond duurt twee à drie weken, waarna de ledenpas aan de ledenadministratie wordt geleverd.


Ledenpas en foto:
Voor de (KNLTB) ledenpas hebben we een foto nodig.
De foto kun je direct na bevestiging van de aanmelding, met behulp van de verstrekte inloggegevens, uploaden in het administratiesysteem (Mijn T.C. Qui Vive).
Je mag deze foto ook per e-mail opsturen of bezorgen op het adres van de ledenadministratie.
De foto moet voldoen aan de richtlijnen van de KNLTB.

KNLTB kwaliteitseisen pasfoto's voor ledenpas.
De pasfoto op de ledenpas dient aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen.
Foto’s die niet aan de eisen voldoen worden geweigerd.

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Voor de digitale foto geldt tevens dat:

 • het bestandstype JPG is;
 • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.
 • als de foto gedigitaliseerd wordt m.b.v. een scanner, moet je eerst een pré-scan maken en het te scannen gebied tot de foto beperken.

* Toelichting Student lidmaatschap:
Voor Student lidmaatschap dient men de studentstatus aan te tonen door middel van een kopie van een bewijs van inschrijving aan een opleiding of studie-instituut waarop vermeldt:

 • Naam van de opleiding, resp. studie-instituut
 • Naam en geboortedatum student
 • Actueel studiejaar

Het aantonen van de studentstatus dient bij aanmeldig direct en bij voortzetting van het lidmaatschap jaarlijks voor 1 december aan de ledenadministratie opgestuurd te worden.

Als dit bewijs niet of niet tijdig wordt verstrekt, dan wordt de lidmaatschapsbijdrage voor Jaarlid Senior in rekening gebracht.


Toelichting Rustend-Jaarlid:

Wijzigen Jaarlid >>>> Rustend-Jaarlid:

 • In bijzondere gevallen kan wijziging van het Jaar Lidmaatschap door het bestuur worden toegestaan indien fysieke omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • Men betaalt verlaagd tarief en blijft toch lid van de KNLTB echter zonder speelrecht.
 • Als de situatie normaliseert kan men per direct weer speelgerechtigd worden na - indien van toepassing  - aanvullende betaling van contributie.

Wijzigen Rustend-Jaarlid >>>> Jaarlid:

 • door bericht van herstel aan ledenadministratie
 • automatisch bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar

Hiermee geef je lidmaatschapswijziging door aan de ledenadministratie.

Indien de omstandigheden - die de aanleiding waren tot de wijziging naar het Rustend-Jaarlidmaatschap - zich in het nieuwe verenigingsjaar zullen voortzetten, dan dient men de ledenadminstratie hieromtrent te informeren voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
Zonder bericht wordt de situatie als genormaliseerd beschouwd en het lidmaatschap gewijzigd naar Jaarlid.

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid