Privacy-beleid

PRIVCACYBELEID VAN T.C. Qui Vive

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die T.C. Qui Vive (hierna: “Qui Vive” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van “Qui Vive”  een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan “Qui Vive” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
T.C. Qui Vive, Vuurlijn 30, 1424NR  De Kwakel, KvK nummer 40532561

De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via ledenadministratie

2. Welke gegevens verwerkt “Qui Vive” en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social  media accounts,             
2.2       “Qui Vive” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van “Qui Vive”;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met “Qui Vive” en je te informeren over de ontwikkelingen van “Qui Vive”

E-mail berichtgeving (opt-out):

“Qui Vive” gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van “Qui Vive”. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

“Qui Vive” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “Qui Vive” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt “Qui Vive” gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van “Qui Vive” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “Qui Vive” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop “Qui Vive” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming secretaris.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Opgemaakt te De Kwakel, 24 mei 2018

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk.......Gedurende de maand april 25% korting op contributie bij inschrijving als Jaarlid.......

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid