Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende
baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het
bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.
Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.

Artikel 2
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het
entreegeld te voldoen binnen 15 dagen na factuurdatum.
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de
verplichting tot betaling hebben voldaan, eenmaal een herinnering tot
betaling sturen.
Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet
meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen
totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te
voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen
tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum
over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso
verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.


Artikel 4    

Alle senior jaarleden zijn verplicht een door het bestuur nader te
bepalen aantal bardiensten te vervullen, waarbij voor sommige, door het
bestuur, nader te bepalen categorieën van leden vrijstelling kan worden
verleend.
Bij het niet uitvoeren van een verplichte bardienst zal een bijdrage van
ten minste 25 euro verschuldigd zijn.
Het bestuur kan dit bedrag per jaar opnieuw vast stellen.

Vergaderingen
Artikel 5

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de
voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6 

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering.
Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.
Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 7

Een bestuursvergadering en commissie vergadering kan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid der bestuurs- of commissieleden aanwezig is.

Artikel 8

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 9

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 10 

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 11    

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden
ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 12    

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij
voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
Door deze regeling neemt ieder lid in principe voor 2 jaar zitting in deze commissie, waardoor consistentie gewaarborgd wordt.

Besluitvorming
Artikel 13    

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.
In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14    

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes, m.u.v. benoeming van personen.
Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet
aangenomen.

Artikel 15    

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur
Artikel 16

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.
Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.

Elk jaar treden de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs af.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt aan na benoeming in de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 17

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen.
Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar.
Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.


Artikel 19

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op 10.000 euro.


Verplichtingen van het bestuur
Artikel 20    

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. Namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
 2. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en
    vergaderingen van het bestuur;
 3. De bezittingen en schulden van de vereniging.
    Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een
    jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

Aanmeldingsformulier
Artikel 21

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortedatum, bankgegevens, incasso machtiging.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.
De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Stichting Sportaccommodatie Qui Vive
Artikel 22    

De stichting heeft tot doel:
 1. De belangen te behartigen van en de samenwerking te bevorderen tussen de Uithoornse Hockey Club Qui Vive en de Tennis Club Qui Vive.
 2. Het beheer van het sportcomplex aan de Noorddammerlaan te Uithoorn en het verkrijgen, stichten, huren, beheren en in stand houden van de nodige accommodatie voor voormelde sportverenigingen.

Artikel 23

Het bestuur van TC Qui Vive zal één of meerdere personen voordragen voor het bestuur van de Stichting Qui Vive, waarvoor het bestuur goedkeuring van de algemene vergadering nodig heeft.

Slotbepalingen
Artikel 24

Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging.


Artikel 25    

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 29 april 2014

Via deze link kun je het document downloaden: Huishoudelijk reglement Tennis Club Qui Vive

.......Tennissen bij Qui Vive uitdagend en leuk....... De inschrijving voor Senior Club Kampioenschap staat nog open! Aarzel niet ..... schrijf in .............

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres: Vuurlijn 30 - 1424 NR De Kwakel

Postadres: Postbus 32 - 1420 AA Uithoorn

BTW – vrijgesteld

Kamer van Koophandel nr.: 40532561

Telefoon Het Chalet

 0297 222086

T.C. Qui Vive

Privacybeleid